Zgłoszenia

Wszystkie niezbędne materiały potrzebne do sformatowania artykułu wraz ze zgłoszeniem znajdują się poniżej:

Debiut naukowy karta zgłoszenia
Oświadczenie i zgoda autora na wydanie przez PWSZ (1)
Formatka i zasady redagowania tekstów

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2021” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”
1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.
3. Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych czy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub jako rozdział w monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.
4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej. Prace nie mogą być oprawiane.
5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6. Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7. Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut 8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 17 stycznia 2021 roku.
9. Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany
przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia
Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia
Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane
zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed
zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu
magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także
wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
11. Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 23 lutego 2021 roku, m.
in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
12. Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej wiosną 2021 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.
13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14. Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23, roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl.

Karta zgłoszenia:
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania lub adres do korespondencji:
Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.
Telefon kom.:
Adres E-mail:
Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).

[do 500 znaków]

Tytuł artykułu / pracy:
Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku polskim – do 5 pojęć
Tytuł artykułu / pracy w języku angielskim
Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)–do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) – do 5 pojęć
Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

………………………………………………

Własnoręczny – czytelny podpis

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl w specjalnej zakładce http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/ załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.