Program

Program

IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ:

„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2018” 10 maj 2019 r.

9.00 – rejestracja uczestników na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Zabrze, ul. Roosevelta 26-28

10.00 – 10:30– Otwarcie i rozpoczęcieMiędzynarodowej Konferencji Naukowej: „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT
– Debiut naukowy 2018”

Wystąpienia:

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik,

Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka,

JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka,

Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania prof. PŚ Krzysztofa Wodarskiego,

Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju prof. PŚ Aleksandry Kuzior

 

10:30 – 12.00 – Dyskusja panelowa – Problematyka zrównoważonego rozwoju  w perspektywie sztucznej inteligencji i przemysłu 4.0

Uczestnicy dyskusji:

Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze,

Prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego,

JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. arch. Ewa Stachura,

Prof. Krzysztof Wodarski –Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚ,  

Moderator – prof. PŚ Aleksandra Kuzior

 

12:00 – Wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród uczestnikom projektu: „Debiut naukowy 2018 – Zrównoważony rozwój” przez  JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. arch. Ewę Stachura, Prof. Jerzego Buzka, MEP i dr. Henryka A. Kretka.

 

12:30 – 13.00 – Przerwa na obiad

13:00 – 15:00Obrady w sekcjach tematycznych

15:00 –15:30 – przerwa na kawę

15:30 –17:30Obrady w sekcjach tematycznych

17:30 – Podsumowanie sesji panelowych oraz konferencji przez organizatorów w Auli Bud. D, sala D10

18:00 –  Zakończenie konferencji

Panel  I – Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki – Budynek A, sala nr 314; moderowanie:  

Mgr DuszanAugustyn Uniwersytet Jagielloński Zinstytucjonalizowane usługi car-poolingowe w ramach transportu publicznego na przykładzie gminy Lesko

Joanna FrydelUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zrównoważony rozwój Norwegii. Strategia rządowa i realizacja jej założeń.

Mgr inż. Łukasz KędraPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Kompetencje menedżerskie jako zasoby zrównoważonego rozwoju w przemyśle wysokich technologii

Mgr Przemysław KrólPolitechnika Poznańska Nowoczesne rozwiązania punktów styku z otoczeniem w publicznym transporcie zbiorowym – podstawa zrównoważonego rozwoju miast.

Lic. Klaudia MusiałPolitechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Czy każde przedsiębiorstwo musi upaść? – sprawozdanie finansowe jako podstawa zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie ekonomicznym

Mgr Piotr NowackiUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Przemiany w makroekonomii po globalnym kryzysie vs. zrównoważony rozwój

Mgr Karolina RybakUniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankowości jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju

Mgr Michał SzczegielniakUniwersytet Warszawski Srebrna gospodarka –wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju w starzejącym się społeczeństwie

 

Panel  II – Prawo i polityka instrumentami procesów zmian – Budynek A, sala nr 210; moderowanie: 

Płk SG Adam JopekŚląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Racjonalna transgraniczna współpraca służb policyjno – celnych na przykładzie wspólnej placówki w miejscowości Chotěbuz

Mgr Krzysztof KaczorowskiUniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, PWSZ w Raciborzu – Instytut Studiów Społecznych Wykorzystanie środków unijnych w celu wszechstronnej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie powiatu raciborskiego.

Mgr Paulina KruszyńskaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kwoty płci na listach wyborczych jako gwarancja zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie wyborów samorządowych w Polsce

Adam Matecki, Olaf MillerUniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ocena prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty

Liliana PodwikaUniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Zrównoważony rozwój w Polsce w latach 2010-2015 – wybrane aspekty

Maksymilian SitarskiUniwersytet Warszawski, Zrównoważony rozwój w teoretycznym zwierciadle oraz jego wybrane aspekty prawne

Mgr Agnieszka TargońskaUniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa Procedura nabycia obywatelstwa na podstawie „ius sanguinis” w Rzeczpospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jako element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Mgr Anna ZalewskaUniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Mediacje okołorozwodowe szansą na ocalenie społeczeństwa zrównoważonego rozwoju.

 

Panel  III – Socjologia, demografia, czyli aspekt społeczny i kulturowy w procesach transformacji – Budynek A, sala nr 313; moderowanie:   

Mgr Anna AndrychowskaUniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Znaczenie kapitału społecznego i ograniczenia wynikające z kultury „amoralnego familizmu” dla idei zrównoważonego rozwoju.

Mgr Kamil Martyniak Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Krakowska Akademia  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie,  Bezdomność w Polsce – wykluczenie poprzez naznaczenie społeczne. Rozważania o dewiacji w oparciu o teorię stygmatyzacji.

Adam Matecki, Olaf MillerUniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Badanie ankietowe dotyczące świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty

Mgr Sylwia RośniakUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, W kierunku „Circular Fashion”

Mgr Aliaksei ShulhaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Strategia migracyjna jako warunek zrównoważonego rozwoju. Przykład Białorusi

Mgr Aleksander ZbirańskiUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Rola kultury i humanistów w zrównoważonym rozwoju

Lic. Sylwia Zimnicka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Społeczność internetowa jako narzędzie kształtowania świadomości zrównoważonego rozwoju

Lic. Patryk WasielaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zaangażowanie społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw we współpracę z podmiotami ekonomii społecznej jako szansa na poprawę usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Panel  IV –  Zrównoważony rozwój wyzwaniem wobec edukacji, sportu i turystyki – Budynek B, sala nr B104; moderowanie:   dr Maria Kopsztejn

Mgr Agnieszka DejaUniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych,             Profesjonalizm pracy a budowanie relacji pracowników z podopiecznymi rodzinnych domów dziecka.

Adrian GaworUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Bezpieczeństwo narodowe, O potrzebie innowacyjnej modernizacji systemu obrony cywilnej

Zuzanna HanasUniwersytet Rzeszowski Zrównoważony rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Albert ŁukasikUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rola psychologii w edukacji

Mgr Milena MikielewiczUniwersytet Śląski w Katowicach, Dualna edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako proces inwestycji w kapitał społeczny młodego pokolenia.

Mgr Anna PudrzyńskaUniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Zaburzenia w zakresie nadpobudliwości psychoruchowej a funkcjonowanie w grupie rówieśniczej uczniów klas wczesnoszkolnych.

Mgr Agata StępniewskaSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Nowe strategie zrównoważonego rozwoju dla szkolnictwa na każdym etapie kształcenia

Lic. Beniamin SzmelcerCollegium Medicum UMK w Bydgoszczy Najwybitniejsi polscy reprezentanci podczas Igrzysk Paraolimpijskich

Lic. Karolina WichlińskaAWF Warszawa Rozwój zrównoważony obszarów turystycznych na przykładzie wyspy São Miguel

Panel Va – Badania i Rozwój [B+R], ekologia, ochrona środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju – Budynek A,  sala nr 213; moderowanie: 

Mgr Sebastian DudekUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Właściwości fotokatalityczne i adsorpcyjne tlenku tytanu(IV) względem jonów arsenu

Mgr inż. Roksana DuszkiewiczŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mgr inż. Tomasz ZychUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Narzędzia chemo- i bioinformatyczne w projektowaniu leków a zrównoważony rozwój

Mgr inż. Dawid Gajda Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Podziemne magazynowanie energii jako szansa na rozwój energetyki odnawialnej

Mgr inż. Małgorzata JaniszewskaPolitechnika Poznańska Zrównoważony rozwój w gospodarce metalami na przykładzie niklu i kobaltu.

Mgr inż. Grzegorz MarkowskiUniwersytet Opolski, Prawo, Ochrona środowiska, Gospodarcze wykorzystanie biomasy z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju

Inż. Mateusz TurowskiPolitechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Kierunek Energetyka, Specjalność Zrównoważony Rozwój Energetyki, Systemowe magazyny energii elektrycznej jako sposób na realizację idei zrównoważonego rozwoju

Patrycja ZimnickaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Bezpieczeństwo systemów dystrybucji wody jako element zrównoważonego rozwoju.

Lic. Ewa Żmieńka    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Podatek węglowy jako mechanizm ograniczania emisji gazów cieplarnianych

 

Panel Vb – Ekologia, ochrona środowiska oraz aspekt architektoniczny w kontekście zrównoważonego rozwoju – Budynek A, sala nr 211; moderowanie:  

Agata GrabałowskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Globalny kryzys środowiskowy

Patryk ŁykoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe województwa Śląskiego w kontekście zrównoważonego rozwoju, na przykładzie zbiornika retencyjnego „Racibórz Dolny”.

Inż. Michał MajewskiPolitechnika Wrocławska, Architektura i Urbanistyka Mikro-architektura jako metoda zrównoważonego kształtowania przestrzeni publicznych w ośrodkach miejskich w Polsce

Lic. Aleksandra Mirończuk Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ogrody zbiorowe i działalność DIY jako alternatywne formy zrównoważonego rozwoju

Lic. Justyna MotykaPolitechnika Śląska Parki linearne jako czynnik sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi miast

Mgr Janusz Patalas-PoślednickiPolitechnika Poznańska Rekultywacja biologiczna obszarów śródmiejskich na podstawie projektu zielonej dzielnicy Jeżyce.

 

Panel  VI – Multidimensional nature of sustainable development & СталийрозвитокпроблемаінтердисциплінарнаBudynek A, sala nr 114; moderowanie: 

Mgr Bartosz CzaudernaUniwersytet Jagielloński,            Adaptive Management in Context of Sustainable Dam Development

Vadim Efremov,Olha SadlovskaZhytomyr Ivan Franko State University Stylistic Topos „…the Hungry and Thirsty…”as an Element Of The Social Component of the SustainableDevelopment Concept

Mgr Liliia  HrytsaiUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Contemporary Consumerism vs Sustainable Consumption 

Lic. Zarina KudabayevaUniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Reform of Theological Education to Foster Effective Interreligious Dialogue;

Mgr Mateusz LisakUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, The impact of the unsustainable development of individual ports on the global trade in the Indian Ocean according to the Greco-Roman sources

Mgr Piotr Sieniawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Migrant crisis and the migration policy of the slovak republic in the light of sustainable development

Waleria WowkWinnicki Narodowy Uniwersytet Rolniczy Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України у контексті досягнення пріоритетів сталого розвитку