Tematy

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o
profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w
recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz
wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając
recenzowane wystąpienie.

Tematy poruszane podczas sesji i w publikacjach w 2023 roku:

Sprawiedliwa transformacja w duchu zrównoważonego rozwoju na przykładzie
Śląska
Działania na rzecz zapobiegania ubóstwu energetycznemu jako realizowanie
zasady zrównoważonego rozwoju
Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych w odniesieniu do
różnorodności ssaków, ocena na podstawie perspektywy mieszkańców:
Studium przypadku osiedli Janów i Julianów w Łodzi
Strategia Europejskiego Ładu szansą uznania prawa do czystego powietrza
za dobro osobiste
Wpływ objawów depresyjnych na skuteczność rehabilitacji w świetle
zrównoważonego rozwoju
German society’s attitude towards ecology and sustainable development
Environmental entrepreneurship is a tool for susłainable development
Aspekty zrównoważonego rozwoju przy zastosowaniu nowatorskiego materiału
biodegradowalnego w analizie jakości geometrii druku 3D z wykorzystaniem
tomografii komputerowej
Inequity and Injustices
Wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w procesie
szkoleniowym
Model europejskiego „Lokalnego partnerstwa na rzecz wody”. Realizacja
celów Europejskiego Zielonego Ładu
Racjonalna gospodarka antybiotykowa w weterynarii
Innowacyjność we współczesnej rzeczywistości – twórcze podejście do
rozwiązywania problemów
Górski szlak długodystansowy jako szansa rozwoju turystyki zrównoważonej
w regionie
Sport na rzecz zrównoważonego rozwoju
Analiza zagrożeń Internetu
Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży na przykładzie sieci aptek.
Miejsce kobaltu w zrównoważonym rozwoju i Europejskim Zielonym Ładzie
Rola lokalnego rynku energii w zrównoważonej transformacji energetycznej
UE
Sustainable development of geothermal energy in Norway
Choroba dziecka jako wyzwanie rodzicielstwa – analiza wartości i
mechanizmów radzenia sobie matek w celu zapewnienia komfortu
psychologicznego rodziny i równowagi rozwoju dziecka.
Child’s disease as a parenting challenge – Analysis of the VALUES and
coping mechanisms of mothers in order to ensure the psychological
comfort of the family and the balance of child development
Zalety upowszechnienia interdyscyplinarności w toku edukacji wyższej –
Poprawa dobrobytu społecznego
Energia jądrowa jako porzucona szansa na ratunek dla klimatu
Zrównoważony Rozwój a Europejski Zielony Ład
Idea rozwoju zrównoważonego w projektowaniu krajobrazu
Wykorzystanie roślinnych napełniaczy odpadowych do wytwarzania
prośrodowiskowych tworzyw biodegradowalnych
On Tearing Down The Walls: Identifying The Obstacles to The Open
Dialogue on Susłainable Development
Zalety i wady zatrudniania osób niepełnosprawnych
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za niewykonanie
uchwały w sprawie przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój impulsem do zmian w edukacji
Relationship between income per capita and environmental degradation.
How growing GDP influences sustainable environment?
Inwestycja w zdrowie psychiczne – imperatyw wyboru zrównoważonego
rozwoju
Wyzwania zrównoważonego rozwoju w dobie społeczeństwa informacyjnego –
podkreślenie problemów w zakresie więzi i relacji społecznych w dobie
Internetu
Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład
Education for sustainable development in the field of study management
on the example of polish universities
Zachowanie uczestników zgromadzeń publicznych w obliczu szczególnych
sytuacji społeczno-politycznych
Backword design – short sketch on the changes in european education
Idea zrównoważonego rozwoju a nieodpłatna praca kobiet w Polsce
Ekoterroryzm zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju na świecie
Odpowiedzialne społecznie zakupy państwa, istota małych przedsiębiorstw
i marketingu w obliczu nowej ustawy prawo zamówień publicznych
Negatywne postawy społeczne wobec seniorów
Ekoinnowacje w Unii Europejskiej
Kompost sposobem na zagospodarowanie odpadów rolniczych oraz realizację
Celów Zrównoważonego Rozwoju
Interoperacyjność, cyfrowość, transgraniczność technologii
informacyjno-komunikacyjnych jako determinanty zrównoważonego rozwoju w
XXI wieku
Zrównoważone gospodarowanie odpadami „pocovidowymi”
Wielopoziomowe podejście edukacyjne do tematu zrównoważonego rozwoju
Wykorzystanie nauk technicznych na rzecz ratowania klimatu
Fotowoltaika odpowiedzią na problemy zrównoważonego rozwoju polski w
aspekcie energetycznym
Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP jako wyraz zasady zrównoważonego
rozwoju
Styl życia a zrównoważony rozwój
Analiza efektywności i emisyjności procesu wytwarzania zielonego wodoru
oraz jego zastosowania w transporcie publicznym; studium przypadku –
farma fotowoltaiczna w miejscowości Witnica.
Zielone obligacje jako instrument realizacji celów zrównoważonego
rozwoju
Pomoc publiczna jako instrument kształtowania zrównoważonej gospodarki
W kierunku zrównoważonego rozwoju – małe kroki i rewolucje
Perspektywa zrównoważonego rozwoju energetyki w Arktyce w aspekcie
regionalnym. Na przykładzie sytuacji ludności rdzennej Samów. Wybrane
aspekty
Praworządność jako element zrównoważonego rozwoju w Agendzie 2030.
Konceptualizacja, kodyfikacja i stosowanie
Występowanie pojęcia zrównoważony rozwój w prawie Unii Europejskiej i
Polski