Tematy

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Panele tematyczne Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Debiut Naukowy 2017”

– Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki

– Prawo i polityka instrumentami procesów zmian

– Socjologia, demografia, czyli aspekt społeczny i kulturowy w procesach transformacji

– Zrównoważony rozwój wyzwaniem wobec edukacji, sportu i turystyki

– Ekologia, ochrona środowiska oraz aspekty: przestrzenny i architektoniczny w kontekście zrównoważonego rozwoju;

– Multidimensional nature of sustainable development